Regulamin - mGuide | systemy tour guide | systemy interkom

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEXPO SP. Z O.O.

Regulamin Sklep Internetowego (dalej nazywany: Regulaminem) stanowi zapisy ogólnych zasad działania i sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego mexpo.pl, , mguide.eu i innych Sklepów Internetowych administrowanych przez Mexpo Sp. z. o.o. (zwanych dalej łącznie Sklepem Internetowym), jeżeli na stronie internetowej zamieszczono ten Regulamin lub odesłano do niego a Sprzedawcą jest Mexpo Sp. z o.o.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep dostępny pod adresem mexpo.pl, mguide.eu – prowadzony jest przez Mexpo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (dalej Sprzedawca) ul. Pułaskiego 8; 81-368 Gdynia, NIP. 5862383378; REGON. 522801670; KRS. 0000984479 . Dane teleadresowe umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
  1. E-mail: mguide@mguide.eu
  2. formularz kontaktowy dostępny na stronie sklepu internetowego;
  3. KONTO BANKOWE: 05 1090 1098 0000 0001 5130 7263
  4. Bank: Santander Bank
  5. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie mogą należeć do podmiotów trzecich, które wyrażają zgodę na ich prezentację sprzedażową) należą do Sprzedawcy.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień, czyli realizowania Umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym i w zakresie rękojmi i praw Konsumenta lub praw Przedsiębiorcy lub z wykorzystaniem innych kanałów sprzedaży na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jak również zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pomocą wskazanej Strony Internetowej (dalej: Regulamin Sklepu Mexpo).
 3. Regulamin Sklepu Mexpo umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej mexpo.pl, mguide.eu, tak aby możliwe było jego pozyskanie przez Kupującego, odtwarzanie i utrwalanie jego treści, w taki sposób aby Kupujący mógł się z nim zapoznać przed zawarciem umowy i w każdym momencie jej trwania bez nadzwyczajnego nakładu sił lub specjalnych narzędzi.
 4. Kupujący może przed złożeniem zamówienia, w dostępnym na stronie internetowej mexpo.pl, mguide.eum, formularzu kontaktowym złożyć zastrzeżenia do warunków zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, w tym również co do treści zapisow niniejszego Regulaminu. Sprzedający może odmówić zmiany warunków umownych, w tym zapisów Regulaminu lub dalej negocjować ich treść z Kupującym. Indywidualnie ustalona treść warunków umownych wiąże Strony od chwili zgodnego ich zaakceptowania. Kupujący zaznaczając opcję „zapoznałem się z Regulaminem Sklepu Mexpo i akceptuję jego treść” rezygnuje z możliwości zmiany postanowień Regulaminu i akceptuje jego treść bez zastrzeżeń, w wersji zgodnej z tą opublikowaną na Stronie Internetowej Sprzedawcy w chwili akceptacji warunków. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest zaakceptowanie treści Regulaminu bez zmian lub uprzednia negocjacja i zmiana zapisów umownych Regulaminu.
 5. Sprzedaż w Sklepie Internetowym uniemożliwia automatycznie złożenia Zamówienia bez akceptacji Regulaminu, wobec czego złożenia Zamówienia z indywidualnie ustalonymi warunkami umowy sprzedaży możliwe jest jedynie w formie e-mailowej lub przez formularz kontaktowy.
 6. W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń do treści Umowy i zapisów Regulaminu, niniejszy Regulamin stosuje się w całości. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego lub sprzedaży z wykorzystaniem środków komunikacji elekronicznej, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Dokonując zamówienia Towaru tym samym Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptując jego treść. Klient, który nie akceptuje treści Regulaminu, powinien niezwłocznie odstąpić do składania Zamówień online lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 7. Regulamin stosuje się zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców na prawach konsumenta, jak i do pozostałych Przedsiębiorców korzystających ze Sklepów Internetowego i Stacjonarnego, chyba że konkretne postanowienia Regulaminu Sklepu Mexpo stanowią inaczej i są skierowane wyłącznie do Konsumentów albo do Przedsiębiorców.
 8. Klient jest zobowiązany jest do korzystania ze Sklepów Internetowego i Stacjonarnego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, biorąc pod uwagę poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 10. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter Internetu i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem kradzieży (bezprawnego pobrania), modyfikowania danych Klienta przez osoby nieuprawnione. Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, w szczególności programy zabezpieczające przed zagrożeniami np. złośliwym oprogramowaniem, fałszywymi stronami internetowymi służącymi do wyłudzania danych i chroniącymi tożsamość użytkowników. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła do Konta lub podania danych wrażliwych, niekoniecznych do zawarcia Umowy sprzedaży.
 11. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu.
 12. Klient obowiązany jest do korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Strony Internetowej Sklepu. Za działanie zakłócające funkcjonowanie może być uznane w szczególności składanie zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących, w szczególności botów, lub korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.
 13. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

DEFINICJE

Pojęciom stosowanym w treści niniejszego Regulaminu nadaje się poniższe znaczenie:

 1. Dni robocze – oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, w tym za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w Zamówieniu lub odbiorze przez Klienta Towaru określonego w Zamówieniu w Sklepie Stacjonarnym;
 3. Dostawca – to jest podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów i może to być firma kurierska; operator skrytek pocztowych tzw. paczkomat;
 4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepów Internetowego lub Stacjonarnego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepów Internetowego lub Stacjonarnego, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, z wyłączeniem Przedsiębiorców na prawach konsumenta, przy czym domniemywa się, iż Klient dokonujący zamówienia hurtowego prowadzący działalność gospodarczą w każdej formie prawnej nie jest uważany za Konsumenta a nabywany towar nabywa w ramach wykonywanej działalności zawodowej i celem skorzystania z praw Konsumenta Klient ten musi wykazać okoliczności przeciwne domniemaniu;
 8. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Stacjonarnego, składa Zamówienie. Osoba fizyczna składająca zamówienie, a także osoba fizyczna reprezentująca przy składaniu zamówienia osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, musi posiadać zdolność do czynności prawnych opisanych Zamówieniem;
 9. Klient detaliczny – Klient dokonujący zakupu Towarów w sprzedaży detalicznej, w niewielkich ilościach;
 10. Klient hurtowy – Klient dokonujący zakupu Towarów w sprzedaży hurtowej, w dużych ilościach, najczęściej dokonujący zawarcia Umowy sprzedaży w wyniku indywidualnych negocjacji; przez duże ilości rozumie się jednorazowe zamówienie powyżej 10 sztuk danego Towaru;
 11. Sprzedawca – Mexpo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Pułaskiego 8;
 12. Regulamin – Regulamin Sklepu Mexpo, czyli regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 13. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta w przypadku Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta oraz umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Przedsiębiorców na warunkach określonych w Regulaminie, za pośrednictwem Sklepu;
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Towarów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego;
 16. Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie za pośrednictwem Konta, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i chronione Hasłem ustalanymi przez Klienta. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania Konta w sklepie;
 17. Hasło – ciąg liter, liczb i znaków specjalnych, ustalany przez Klienta w sposób indywidualny przy okazji rejestracji Konta, gdzie sugerowana minimalna ilość pozycji to 8. Hasło ma charakter poufny i może być zmieniane przez Klienta w każdym czasie w dowolnej częstotliwoś Kupujący ma obowiązek zachowania Hasła w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Za wszelkie skutki ujawnienia Hasła odpowiada wyłącznie Klient, z wyjątkiem sytuacji, w których do ujawnienia Hasła Klienta doszło z winy Sprzedawcy;
 18. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;
 19. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronach internetowych Sprzedawcy umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym rodzaju dostawy, rodzaju płatności; danych Kupującego;
 20. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sprzedawca skompletuje zamówienie i dokona jego wysyłki w sposób wybrany przez Klienta pod wskazany przez niego adres do odbioru;
 21. Produkt/Towar – dostępna w Sklepie Internetowym lub Stacjonarnym rzecz ruchoma, co do której Sprzedawca zamieścił w Sklepie informację o możliwości jej zakupu;
 22. Towar z elementami cyfrowymi – oznacza Towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie, np. smartwatch;
 23. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, np. e-kod, płyta CD z muzyką;
 24. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi, Sprzedawcy lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci
 25. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 26. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U 2014, poz. 827 z późn. zm.);
 27. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.;
 28. Usługa dodatkowa – oznacza usługę odpłatną, świadczoną na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym, której zakup możliwy jest wyłącznie do urządzenia zakupionego za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Wszystkie Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu są nowe, oryginalnie zapakowane i nie posiadają wad.
 2. Mogą być oferowane do sprzedaży Towary wybrakowane – drugiej kategorii, używane, po reklamacyjne, uszkodzone, niepełnowartościowe, przy czym okoliczność ta jest zaznaczana przy Towarze, w jego opisie i Kupującego z chwilą akceptacji warunków sprzedaży i wyboru Towaru wybrakowanego akceptuje te opisane wady Towaru i nie mogą one stanowić podstawy reklamacji lub korzystania z rękojmi czy gwarancji.
 3. Ceny wszystkich umieszczonych w Sklepie Internetowym lub Stacjonarnym Towarów są cenami netto (bez podatku VAT) lub cenami brutto (z podatkiem VAT) – co jest wprost oznaczone, oraz są wyrażone w złotych polskich lub w walucie obcej – co do zasady w Euro, ale dopuszcza się wprowadzenie w trakcie trwania kolejnych walut sprzedaży i ich wdrożenie nie będzie oznaczało zmiany Regulaminy. Zapisy o sprzedaży Towarów w walucie obcej Euro obowiązują także w zakresie sprzedaży z wykorzystaniem innej waluty, jeżeli będzie stosowana przez Sprzedawcę.
 4. Ceny tego samego Towaru wyrażone w walucie PLN i Euro mogą się różnić, z uwagi na kurs waluty, który nie jest aktualizowany na bieżąco, a z opóźnieniem. Klient decydując się na wybór waluty – Euro lub PLN, dokonuje zakupu Towaru za cenę tam wskazaną w tej walucie i nie może powołać się do Sprzedawcy na żądanie zmiany ceny, z uwagi na inną cenę tego samego Towaru wyrażoną w innej walucie.
 5. Ceny mają wliczoną opłatę KGO.
 6. Cena jest definiowana jako:
  1. cena regularna,
  2. cena promocyjna – cena po obniżce.
 7. Towary są dostępne w cenach regularnych, czyli za zwykłą ceną, którą płaci Klient, jeżeli towar nie jest objęty rabatem, promocją, wyprzedażą itp.
 8. Cena promocyjna to cena, którą ostatecznie płaci Klient przy udzieleniu korzyści przez Sprzedawcę, np. rabatu. Ceny tych samych Towarów na Stronie Internetowej Sklepu oraz w Sklepie Stacjonarnym mogą być różne. Podane ceny nie zawierają kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 9. Ceny umieszczonych w Sklepie Internetowym Towarów oraz ich opisy stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dopiero z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia do realizacji Zamówienia Kupującego, ceny i opis Towaru nabywają charakteru wiążącego na potrzeby konkretnej Umowy sprzedaży.
 10. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym lub Stacjonarnym oraz kosztów Dostawy, przy czym zmiana ceny lub kosztów jego Dostawy – nie ma wpływu na Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji, przed wprowadzeniem zmiany ceny lub kosztów Dostawy.
 12. Do skutecznego złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, które umożliwia przeglądanie stron internetowych i poprawne wypełnianie Formularza Zamówienia. Sprzedający umożliwia Kupującemu korzystającemu z systemu i poprawność́ działania Sklepu Internetowego w najnowszych wersjach przeglądarek: Chrome i FireFox. Używanie oprogramowania firm trzecich, które mają wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie zasobów Sklepu. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu zaleca się w takim wypadku je wyłączyć.
 13. Możliwe jest wyświetlanie zasobów Sklepu Internetowego i korzystanie z jego funkcjonalności na komputerach stacjonarnych, jak i również na urządzeniach mobilnych.
 14. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnej skrzynki poczty elektronicznej.

ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY I JEJ WARUNKI

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie Zamówień składanych każdorazowo przez Klienta drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularzy dostępnych na stronie Sklepu Internetowego lub Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu lub poprzez dodatkowe formy elektronicznego kontaktu ze Sprzedawcą (poczta elektroniczna, lub chat, jeżeli będzie dostępny), w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
 2. Klient może złożyć Zamówienie:
  1. po zalogowaniu się do zarejestrowanego Konta użytkownika, bezpośrednio wpisując Nazwę użytkownika (Login) i Hasło lub poprzez oferowane wtyczki lub narzędzia aktualnie dostępne na stronie internetowej, takie jak Facebook, gmail, Twitter. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze Sklepu Internetowego na stronę internetową serwisu zewnętrznego, gdzie użytkownik poproszony jest o podanie nazwy użytkownika lub innej danej go identyfikującej oraz hasła, jakie posiada do konta użytkownika w danym serwisie zewnętrznym. Po dokonaniu autoryzacji na stronie serwisu zewnętrznego, użytkownik zwrotnie jest przekierowany do Sklepu Internetowego, w którym zakładane jest Konto Klienta z odnośnikiem do konta użytkownika w serwisie zewnętrznym. Nazwa użytkownika do serwisu zewnętrznego oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Usługodawcę. Serwisy zewnętrzne po dokonaniu autoryzacji przez użytkownika udostępniają Usługodawcy odpowiednio następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail.
  2. bez rejestracji Konta lub bez logowania do Konta, pod warunkiem podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia wskazanych na Formularzu zamówienia. Klient przy składaniu zamówienia bez użycia Konta zobowiązany jest podać prawidłowe dane niezbędne do realizacji zamówienia, którymi są dane odbiorcy przesyłki – imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej do potwierdzenia zamówienia ewentualnie dane dodatkowe niezbędne do wydania dowodu zakupu w postaci faktury lub rachunku – nazwa przedsiębiorcy, numer NIP, adres siedziby.
 3. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przy czym potwierdzenie zamówienia może być dokonane dopiero w najbliższym dniu roboczym.
 4. Klient w celu zamówienia Towarów dodaje każdy z nich do Koszyka. Przejść do Koszyka można poprzez wybranie przycisku „Koszyk”, który uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które znajdują się w Koszyku.
 5. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności liczbę sztuk zamawianych Towarów lub podając specyficzne informacje dotyczące Towaru, w razie potrzeby.
 6. Po dodaniu Towarów do Koszyka Klient ma możliwość zmiany ich ilości poprzez edycję pozycji w Koszyku.
  1. Po weryfikacji zamówienia w Koszyku Kupujący przechodzi do dalszej edycji Zamówienia zatwierdzając Towary w Koszyku.
  2. Uwaga – Na tym etapie Klient, jeżeli nie jest zalogowany na Konto, powinien się zalogować celem zachowania historii zakupów w Sklepie, udziału w kampaniach promocyjnych lub naliczenia rabatów przypisanych do Konta użytkownika.
  3. następnie należy dokonać wyboru w zakresie sposobu dostawy i płatności.
  4. Uwaga – Jeżeli Klient nie zarejestrował Konta i nie chce rejestrować Konta, wówczas w celu realizacji Zamówienia podaje niezbędne dane: imię, nazwisko, adres e – mail, a także wskazuje adres dostawy. Klient ma także możliwość wskazania dodatkowych uwag do zamówienia: nazwy firmy lub adresu rozliczeniowego.
  5. po wpisaniu danych i dokonaniu wyboru sposobu dostawy i płatności należy przejść dalej w Formularzu zamówienia potwierdzając zgodność danych, wyrażając zgodę na treść Regulaminu poprzez zaznaczenie opcji ☒ przy odnośniku do treści niniejszego Regulaminu i wybierając opcję Złóż zamó
  6. Nazwy przycisków i pól formularzy mogą ulegać zmienia i nie stanowi to zmiany Regulaminu, jeżeli zamiast dotychczasowej nazwy użyto nazwy nowej będącej synonimem o tym samym znaczeniu i nowa nazwa bezpośrednio opisuje czynność do wykonania i jej skutki.
 7. Dodanie do Koszyka Towarów w ilości zaznaczonej na formularzu Zamówienia, nie stanowi zawarcia Umowy sprzedaży. Cena, ewentualne cechy specyficzne oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią zaproszenie Kupującego do zawarcia Umowy sprzedaży. Sprzedawca otrzymując Zamówienie, następnie w odpowiedzi do Kupującego na podany przez Kupującego w Zamówieniu adres e-mail, przesyła potwierdzenie otrzymania oferty od Kupującego i potwierdza przyjęcie albo odmawia przyjęcia oferty Kupującego. Z chwilą otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty, dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Kupującego w całości lub w części, a Sprzedawca wskazuje w jakiej części oferty Kupującego nie przyjął do realizacji. Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży w każdej chwili przed wydaniem Towarów, jeżeli doszło do zmiany Oferty Kupującego.
 8. Udostępnienie oraz utrwalenie treści Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego na adres e – mail Kupującego podany przy składaniu Zamówienia.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo:
  1. do dodatkowej weryfikacji danych Klienta lub warunków niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży w drodze kontaktu telefonicznego lub e-mail,
  2. do odmowy realizacji Zamówienia, które zostało złożone na nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia, przez Klienta, co do którego Sprzedawca podejrzewa, że jest niepełnoletni i nie ma zdolności do czynności prawnych, z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 10. W szczególnych przypadkach liczba sztuk Towaru może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania zamówienia lub w wiadomości potwierdzającej Zamówienie.
 11. Sprzedawca może zablokować Klientowi Konto oraz zablokować mu możliwość złożenia Zamówienia, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.
 12. Sprzedawca najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową informuje Klienta o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności towarów z elementami cyfrowymi lub treści cyfrowych np. poprzez zamieszczenie określonych informacji na karcie Towaru.
 13. Po dokonaniu Dostawy Towaru Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Klientem może przesłać Klientowi, pocztą e-mailową, zaproszenie do wypełnienia ankiety opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient nie zobowiązany do jej wypełnienia.

SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

 1. Sposoby płatności są określane każdorazowo przy składaniu Zamówienia, przed jego złożeniem i wybór jednej z formy płatności jest warunkiem złożenia Zamówienia.
 2. W Sklepie możliwe jest dokonanie płatności w jeden z następujących sposobów:
  1. płatność za pobraniem;
  2. za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych, których katalog jest opisany na stronie Sklepu Internetowego;
  3. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. Płatności przelewem tradycyjnym Klient dokonuje na rachunek bankowy Sprzedawcy podany na początku Regulaminu.
 4. W celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę Klient jest zobowiązany do dokonania płatności za zamówione Towary za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Po upływie terminu zapłaty Zamówienie zarejestrowane w systemie jest automatycznie anulowane.
 5. Płatności przelewem elektronicznym oraz za pomocą karty płatniczej Klient dokonuje za pośrednictwem serwisu zewnętrznego oferowanego przez dostawców zewnętrznych, do Regulaminów których są odsyłacze (hiperłącza), umożliwiające zapoznanie się z ich Regulaminami przed zawarcie Umowy ze Sprzedawcą. Płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie płatności elektronicznych dostawców zewnętrznych. Wybierając sposób płatności z wykorzystaniem platform zewnętrznych opisanych przy tym sposobie płatności Kupujący wyraża zgodę na Regulamin korzystania z tych platform i Sprzedający nie odpowiada za warunki płatności i pobierane dane przez operatora płatności a stronami umowy są wyłącznie Klient i dostawca płatności.
 6. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wysokiej ceny Towaru, Sprzedawca może zastosować specjalny tryb Zamówienia, w którym Klient zobowiązany będzie do wpłaty zaliczki warunkującej złożenie zamówienia głównego. O konieczności uiszczenia zaliczki Klient zostanie poinformowany w trakcie składania zamówienia. Sprzedawca wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia umożliwi Klientowi opłacenie pozostałej części ceny w sposób opisany w Regulaminie.
 7. Jeżeli w ramach jednej transakcji o wartości przekraczającej kwotę 15.000,00 zł Klient dokona zakupu jako Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT, w tym Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, będący podatnikiem VAT, co najmniej jednego z towarów w poz. 59-66 załącznika nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj.:
  1. 59 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory;
  2. 60 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych;
  3. 61 ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD);
  4. 62 ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD;
  5. 63 ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony;
  6. 64 26.40.20.0 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu;
  7. 65 ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów;
  8. 66 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe;

– wówczas transakcja taka będzie podlegała szczególnemu rozliczeniu w obszarze podatku od towarów i usług (tzw. mechanizmowi podzielonej płatności). W takim przypadku Klient zostanie automatycznie powiadomiony przez system Sklepu Internetowego o zasadach rozliczenia transakcji i dalszych krokach celem realizacji Umowy sprzedaży.

SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby Dostawy Towarów:
  1. odbiór osobisty w Sklepie Stacjonarnym,
  2. odbiór przez Pełnomocnika – osobę upoważnioną do odbioru Towarów,
  3. wydanie Zamówienia Dostawcy, będącemu firmą kurierską, która współpracuje ze Sprzedawcą, z upoważnienia Kupującego.
 2. Sprzedawca nie wyda Towarów Klientowi, który będzie osobą niepełnoletnią lub w stanie nietrzeźwości.
 3. Zamówione Towary są dostarczane poza siedzibę Sklepu Stacjonarnego, na wskazany adres w Zamówieniu przez Dostawcę będącego firmą kurierską, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami na terenie EU.
 4. Czas wysyłki Towarów uzależniony jest od rodzaju Towarów, ich dostępności na magazynie i innych okoliczności dotyczących Sprzedawcy, dlatego czas realizacji Zamówienia podany jest do każdego z wkładanych do Koszyka Towarów z osobna. Jeżeli nie określono terminu dostawy przy Towarze, czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia w przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem albo zapłaty w Sklepie Stacjonarnym, od zaksięgowania przez Sprzedawcę wpłaty – w przypadku wyboru pozostałych opcji płatności. W razie zamówienia kilku Towarów, których czas wysyłki podany dla każdego z Towarów z osobna jest różny, wówczas Czas wysyłki wszystkich Towarów z danego Zamówienia jest tożsamy z Czasem wysyłki Towaru z najdłuższym terminem realizacji Zamówienia.
  W przypadku niemożliwości dostawy Towaru w czasie określonym przy Zamówieniu Sprzedający w wiadomości zwrotnej do otrzymanego Zamówienia poinformuje Kupującego o przewidywanym czasie dostawy i możliwości rezygnacji z Zamówienia, jeżeli czas dostawy jest dłuższy niż 7 dni roboczych, zgodnie z zapisami powyżej.
 5. Dostawa zamówionych Towarów na adres wskazany przez Kupującego w formularzu Zamówienia, inny niż adres Sklepu Stacjonarnego, odbywa się za pośrednictwem Dostawcy:
  1. InPost;
  2. Kurier DPD
  3. Kurier DHL
  4. Kurier UPS
 6. Wskazując firmę kurierską, która współpracuje ze Sprzedawcą, Klient wskazuje Dostawcę, spośród dostępnych w Sklepie Internetowym. Dokonując wyboru Klient potwierdza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usługi dostawy, obowiązującym u Dostawcy i stronami umowy Dostawy jest Klient i Dostawca.
 7. Sprzedający może udzielić Kupującemu prawo wyboru Dostawcy, który dostawę zrealizuje, udostępniając opcję wyboru firmy realizującej zamówienie. Sprzedający jeżeli nie udostępnia możliwości wyboru firmy realizującej dostawę dokonuje jej wyboru samodzielnie, informując Kupującego o podmiocie, który będzie realizował Jego Zamówienie w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia. Kupujący nie ma wtedy wpływu na wybór Dostawcy a jedynie ma wybór sposobu dostawy lub może skorzystać z innych form odbioru Towarów oferowanych przez Sprzedawcę.
 8. Koszty związane z Dostawą Towarów ponosi Kupujący, przy czym Sprzedawca może ustalić wartość umowy Sprzedaży, dalej: Próg, po którego przekroczeniu przez Kupującego koszty Dostawy pokryje Sprzedawca. Informacja o Progu uprawniającym do bezpłatnej Dostawy Towarów jest podawana przy Zamówieniu w opisie wymogów niezbędnych do złożenia Zamówienia. Próg uprawniający do bezpłatnej Dostawy Towarów może być zmieniamy w dowolnym czasie i obowiązuje Kupującego ten podany w chwili składania Zamówienia, nie dostawy.
 9. Klient jest informowany o kosztach związanych z Dostawą przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu Towarów znajdujących się w Koszyku.
 10. Klient otrzyma zakupiony Towar w terminie będącym sumą czasu skompletowania Zamówienia przez Sprzedającego oraz czasu Dostawy, przy czym czas Dostawy zależy od wybranej przez Klienta opcji Dostawy – od 2 do 7 Dni roboczych liczonych od nadania.
 11. Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne opóźnienia Dostawy z winy Przewoźnika.
 12. Zamówienie dokumentowane jest odpowiednim dokumentem sprzedaży, zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi Sprzedającego, ze względu na miejsce prowadzenia przez niego działalności i bez względu na miejsce dostawy. W przypadku wybrania przez Klienta Dostawy innej niż odbiór w Sklepie Stacjonarnym, Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon lub fakturę VAT albo przesyła przy pomocy poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient może skorzystać z bezpłatnego i łatwo dostępnego oprogramowania kompatybilnego z formatem PDF.
 13. Kupujący ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki przy jego dostarczeniu, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowości Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody i po stronie Kupującego leży obowiązek należytej staranności w opisaniu stanu przesyłki, stwierdzenia nieprawidłowości stanu przesyłki, kompletności Zamówienia, wad towarów, które świadczą o odpowiedzialności Sprzedawcy lub Przewoźnika. Domniemywa się, że niedokonanie sprawdzenia stanu przesyłki niezwłocznie po odbiorze, przez co rozumie się w możliwe najszybszym czasie, zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności, jeżeli nie można ustalić odpowiedzialności Dostawcy za szkodę powstałą w czasie przewozu.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Kupującego, inna niż Dostawca, weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem Umowy sprzedaży jest wiele rzeczy, które zostały zamówione w jednym Zamówieniu, a są dostarczane osobno w różnych terminach, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Kupującego, inna niż Dostawca, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. W razie skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając w terminie wskazanym w punkcie 1 powyżej, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Kupujący może skorzystać z formularza udostępnionego mu przez Sprzedawcę jako Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub w inny, przewidziany przepisami prawa sposób. Oświadczenie może zostać wysłane przez Kupującego:
  1. pocztą na adres elektroniczny Sprzedawcy podany w Regulaminie.
  2. Przez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej Sklepu Internetowego.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Złożone oświadczenia po terminie nie wywołuje skutków prawnych. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.
 5. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Kupującego od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty Dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu Dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę). Zwrot następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 7. W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu Towaru na Stronie Internetowej Sklepu przez zawarciem Umowy sprzedaży.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Klient zobowiązany jest do odesłania lub przekazania zakupionych Towarów, względem których złożył skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ma obowiązek w taki sposób zapakować zwracane Towary, aby zabezpieczone były przed uszkodzeniami w trakcie transportu
 11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 12. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Jeżeli dostarczony przez Kupującego po zwrocie Towar jest niekompletny, uszkodzony, nosi ślady użytkowania lub montażu, wykraczające poza zwykły zarząd tą rzeczą, bądź posiadały zastosowaną przez producenta plombę, która uległa uszkodzeniu lub zerwaniu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość Towaru uszkodzonego.
 14. Konsumentowi zgodnie z art 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży:
  1. w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. zerwanej banderoli podatkowej;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy outletowe (wybrakowane, używane, niepełnowartościowe, drugiej kategorii);
  8. Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 15. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania Towaru.
 16. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia umowy sprzedaży w sytuacji, gdy jednocześnie dany produkt wyprzeda się w Sklepie Stacjonarnym a widniał w Sklepie Internetowym. W sytuacji, gdy w tym samym czasie produkt zostanie sprzedany na Sklepie Stacjonarnym oraz na platformie internetowej pierwszeństwo kupna posiada klient Sklepu Stacjonarnego. W takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu środków Klientowi.
 17. Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem (odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) od momentu zawarcia Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia Dostawy Towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny. Odstąpienie nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 18. Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 395 Kodeksu cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedawcy. Powyższe umowne prawo odstąpienia jest odrębne od uprawnień Konsumenta i nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta opisanego wyżej. Prawo odstąpienia dla innych podmiotów niż Konsumenci jest wyłączone w zakresie Zamówień indywidualnych, zwłaszcza gdy była pobierana zaliczka, o wartości znacznej, za którą rozumie się jednorazową wartość Zamówienia powyżej 15.000,00 zł.

REKLAMACJE KONSUMENCI

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.
 2. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Towar bez wad.
 3. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od chwili Doręczenia. Możliwe, jest że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę lub jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy, co będzie każdorazowo wskazane przy Towarze, w jego opisie.
 4. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Czas ten wynosi minimum dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi.
 5. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodny jest:
  1. Opis Towaru oraz rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
  2. Opis Towarów z elementami cyfrowymi oraz ich kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  3. przydatny do celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował. Domniemywa się, że jeżeli Sprzedawca nie odpowiedział na informację Konsumenta o specyficznym jego przeznaczeniu, to nie wyraził na to zgody.
 6. Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi także:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju;
  2. występować w ilości, posiadać cechy, w tym trwałość lub bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są zwyczajowe (typowe) dla tych Towaru i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru, jego cechy, instrukcję stosowania i zasady konserwacji lub bezpieczeństwa użytkowania oraz stanowią o tym publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, w opisie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
   – nie wiedział o publicznym zapewnieniu i oceniając należyte postępowanie – nie mógł o nim wiedzieć;
   – przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane, cofnięte, zmienione z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub podobny sposób;
   – publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;
  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, które są niezbędne do należytego działania;
  4. być takiej samej jakości jak próbka, wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy.
 7. Do Towarów z elementami cyfrowymi postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio.
 8.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w tym dziale, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i został wyraźnie poinformowany, w sposób nie budzący wątpliwości, że dana cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru lub wyraził zgodę na zakup Towaru niepełnowartościowego przez jego wrzucenie do Koszyka Zamówienia, mając pełny opis wady lub niezgodności Towaru z Umową.
 9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
  1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  2. niewłaściwe zamontowanie wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, także w przypadku Towaru z elementami cyfrowymi.
 10. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać:
  1. naprawy;
  2. wymiany.
 11. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub naprawy, gdy Konsument żąda wymiany – jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób określony przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby znacznych, nieproporcjonalnych kosztów Sprzedawcy.
 12. Jeżeli niemożliwość naprawy/ wymiany lub wysokość kosztów dotyczą zarówno naprawy,
  jak i wymiany, bez względu na wybór sposobu wykonania uprawnień Konsumenta to Sprzedawca może odmówić wykonania żądania Konsumenta. Konsument zaś może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, zgodnie z dalszą częścią Regulaminu i w zgodzie z przepisami prawa. Wielkości kosztów Sprzedawcy, która warunkuje odmowę wykonania uprawnień Konsumenta uwzględnia się wszelkie okoliczności, w szczególności rodzaj niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, wartość Towaru pełnowartościowego oraz ewentualne koszty Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 13. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w należytym czasie (rozsądanym w danych okolicznościach) od chwili otrzymania żądania Konsumenta i zawiadomienia o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.
 14. Koszty doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową, ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić – w tym dostarczyć, Towar niezgodny z Umową, w celu realizacji żądania Konsumenta, na koszt Sprzedawcy.
 15. Jeżeli Towar został już zamontowany, a następnie ujawniono niezgodności Towaru z Umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po wykonaniu żądania Konsumenta, na swój koszt.
 16. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, jeżeli:
  1. Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Towaru;
  2. Sprzedawca nie doprowadził do zgodności z Umową;
  3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca wykonał naprawę lub wymienił Towar;
  4. brak zgodności Towaru z umową jest na istotny i uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności sprzedaży i rozpatrywania reklamacji wskazują, iż działania Sprzedawcy nie doprowadzą do zgodności Towaru z umową w należytym czasie lub bez nadmiernych kosztów dla Konsumenta.
 17. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży.
 18. Zwrot należności z tytułu skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 19. Sprzedawca może nie przyjąć (odmówić) oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny. Cieżar dowodu spoczywa na Sprzedawcy.
 20. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt.
 21. Sprzedawca zwraca cenę uiszczoną cenę przez Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, w zależności co nastąpiło pierwsze.
 22. Wszelkie reklamacje związane z procesem sprzedaży, działaniem Sklepu Internetowego lub Stacjonarnego Konsument może składać w dowolnej formie, przy czym najlepszą formą zgłoszenia jest forma pisemna na adres Sprzedawcy lub w forma elektroniczna za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu.
 23. Konsument winien przesłać dokumentacji fotograficzną reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, celem jej rozpoznania bez odsyłania Towaru. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać dane Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji, w tym wadę, jaką zdaniem Klienta Towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności Towaru z Umową oraz podanie danych kontaktowych zgłaszającego. Brak podania poszczególnych danych nie ma wpływu na skuteczność reklamacji, ale może usprawnić jej proces lub uniemożliwić realizację np. jeżeli nie będą podane dane kontaktowe lub numer zamówienia.
 24. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania. W razie bezskutecznego upływu terminu na ustosunkowanie się w przypadku Konsumenta, uważa się, że Sprzedający uznał za uzasadnione jego oświadczenie lub żądanie.
 25. Zgłaszający reklamację może też dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – również z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR w zakresie internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.
 26. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 27. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zwrócenie się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy; zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą; uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Sprzedawca zapewnia sprzedaż Towarów pozbawionych wad, chyba że sprzedaje Towary niepełnowartościowe ze wskazaniem tych okoliczności i wad Towarów. Sprzedawca informuje Przedsiębiorcę o ewentualnych widocznych śladach używania. Każdy Towar jest odpowiednio opisany.
 2. Na podstawie przepisu art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar, wobec Klienta niebędącego Konsumentem. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli Sprzedawca zataił podstępnie wadę przed Kupującym.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 4. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności.
 5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. W konsekwencji Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru, powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi niebędącemu Konsumentem oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. W razie przesłania Produktu do Klienta niebędącego Konsumentem – za pośrednictwem przewoźnika – Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Niewykonanie tych obowiązków uzasadnia odmowę wykonania praw z gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę. Za czas właściwy do sprawdzenia stanu przesyłki, w tym ilości dostarczonych Towarów i jej zgodności z Zamówieniem, wad będących uszkodzeniami mechanicznymi, wad jakościowych widocznych – uznaje się termin
  10 dni roboczych od dnia odbioru zamówionych Towarów, a jeżeli były dostarczane częściami, od dostarczenia ostatniej części jednego Zamówienia. Zgłoszenia reklamacyjne po tym czasie uznaje się za złożone za późno, co może spowodować odmowę uwzględnienia reklamacji tylko na tej podstawie.
 7. Sprzedawca może udzielić gwarancji na Towary.
 8. Co do zasady, jeżeli przy opisie Towarów nie wskazano inaczej, a wiążący jest opis Towaru, jeżeli wskazuje inne terminy gwarancyjne lub zasady realizacji gwarancji, to gwarancja zostaje udzielona przez Sprzedawcę:
  1. wyłącznie Przedsiębiorcom zawierającym umowę nie na prawach Konsumenta;
  2. na okres 24 miesięcy dla Towarów, których wartość (cena) jednostkowa nie przekracza 1000 złotych brutto za jedną rzecz lub jeden zestaw rzeczy jeżeli jest sprzedawany tylko razem
   i poszczególne elementy zestawu nie mogą być sprzedane osobno; 36 miesięcy dla Towarów których wartość (cena) jednostkowa wynosi powyżej 1000 złotych brutto za jedną rzecz lub jeden zestaw rzeczy jeżeli jest sprzedawany tylko razem i poszczególne elementy zestawu nie mogą być sprzedane osobno;
  3. gwarancja dotyczy wyrobów zakupionych w Polsce i jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Warunkiem realizacji gwarancji jest łącznie:
  1. stwierdzenie wad Towaru w postaci niezgodności z Umową rozumianego jako brak cech, które Towar powinien posiadać zgodnie z opisem Towaru zamieszczonym na Stronie Internetowej, powstaniem wad pomimo używania Towarów prawidłowo zgodnie z instrukcją – w terminie obowiązywania gwarancji;
  2. przesłaniem w czasie trwania gwarancji, przy czym decyduje data nadania (wysłania), zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu realizacji praw z gwarancji; ciężar dowodu wykazania wysłania w terminie zgłoszenia reklamacyjnego ciąży na korzystającym z uprawnień gwarancyjnych;
  3. wypełnienie formularza gwarancyjnego – zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu realizacji praw z gwarancji, w szczególności pól wskazanych jako obowiązkowe, w tym załączenie dokumentacji fotograficznej i precyzyjnego opisu stwierdzonej wady oraz przyczyn jej powstania, jeżeli wada powstała w trakcie trwania gwarancji pomimo należytego użytkowania Towaru;
  4. odesłanie Towaru Gwarantowi – Sprzedawcy, jeżeli rzecz ma wady, które nie są możliwe do oceny na podstawie wyłącznie opisu i zdjęć lub jeżeli takie żądanie zgłosi Gwarant w odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz ze zdjęciami Towarów;
  5. koszt dostarczenia Towaru z tytułu realizacji praw z gwarancji ponosi Kupujący.
 10. Warunki gwarancji:
  1. naprawa nieodpłatna Towaru, po stwierdzeniu wady, w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę;
  2. prawo wymiany Towaru na nowy lub zwrot gotówki tylko w przypadku gdy twierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia, w okresie gwarancji wystąpi konieczność dokonania więcej niż 3 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające używanie zgodnie z przeznaczeniem;
  3. w przypadku wymiany Towaru, okres gwarancji liczy się od daty jego wymiany, od nowa;
  4. naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi/ użytkowania, takich jak bieżąca konserwacja, przegląd, wymiana części zużywalnych np. pokrowców, do wykonania których zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie;
  5. Gwarancją nie są objęte:
   – sznury przyłączeniowe do sieci, wtyki, gniazda, elementy eksploatacyjne, pokrowce;
   – uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem działania przez Kupującego lub nieprawidłowe używanie/ konserwację Towarów;
   – działanie siły zewnętrznej np. przepięcia w sieci, wyładowania atmosferyczne, przedmioty obce, które dostały się do wnętrza sprzętu;
   – korozja, pył, etc.;
   – uszkodzenia wynikłe wskutek samodzielnych napraw, przeróbek, zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Kupującego lub osoby trzecie;
   – okoliczności, za które nie odpowiada Sprzedawca lub Producent, a w szczególności na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, użytkowania, braku dbałości o sprzęt albo innych przyczyn leżących po stronie Kupującego lub osób trzecich;
   – celowe uszkodzenia Towaru;
   – czynności konserwacyjne, wymiana części posiadających określoną przydatność;
   – czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, wymiana pokrowców;
 1. Termin rozpatrzenia gwarancji wynosi 14 dni od dnia jej otrzymania w całości, w tym kompletności oświadczeń, zdjęć lub odesłania Towaru i liczony jest od odbioru przez Sprzedawcę ostatniej części zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku sprawy zawiłej lub takiej, która wymaga dłuższych badań (oceny) termin rozpatrzenia reklamacji z tytuły gwarancji może być wydłużony o dalszy czas oznaczony do dalszych 30- stu dni roboczych. Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego przed upływem terminu 14-stu dni rozpatrzenia reklamacji.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji Sprzedający zawiadamia Kupującego
  w sposób tożsamy jak tryb zgłoszenia reklamacji, chyba że Kupujący wskazał inny sposób kontaktu.

DODATKOWE USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Sprzedawca bezpłatnie świadczy na rzecz Klientów 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę usługi dodatkowe polegające na: prowadzeniu Konta, możliwości dodawania opinii o Towarach.
 2. Usługa opinii polega na umożliwieniu Klientom publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych ocen Klienta dotyczących Towarów. Regulamin dodawania opinii dostępny jest na stronie mexpo.pl oraz mguide.eu.
 3. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest dopiero po dokonaniu rejestracji Klienta i założeniu dla niego Konta i polega na udostępnieniu Klientowi w ramach strony internetowej Sklepu panelu, który umożliwia Klientowi w szczególności możliwość śledzenia stanu realizacji zamówień, historii zamówień już zrealizowanych na danym Koncie i zarządzania danymi, podanymi przez Klienta przy rejestracji.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług elektronicznych, o czym poinformuje Klienta w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 5. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania Konta na platformie.
 6. Zarówno Klient, jak i Sprzedawcą mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 7. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie oświadczenia woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość umożliwiającego zapoznanie się przez Sprzedawcę z oświadczeniem woli Klienta.
 8. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie Konta Klienta musi zostać wysłane w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta.

ZGŁASZANIE NARUSZENIA PRAW

 1. W przypadku, gdy osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego uzna, iż treść publikowana na tej Stronie naruszają jej prawa lub dobra osobiste, zasady uczciwej konkurencji, tajemnicę chronioną prawem może powiadomić Sprzedawcę o tym naruszeniu lub zagrożeniu naruszenia.
 2. Sprzedawca podejmuje niezwłoczne działania mające na celu ustalenie istotnych okoliczności naruszenia lub zagrożenia naruszenia, w tym usuwa ze Strony Internetowej Sklepu treści niezgodne z prawem lub naruszające dobre osobiste użytkownika.

RECYKLING

Klient ma możliwość nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstwa domowego w związku z zakupem nowego sprzętu tego samego rodzaju. Sprzedający odbiera z gospodarstwa domowego, w miejscu dostawy tego sprzętu, sprzęt zużyty przy czym za jedną sztukę nową, jeden sprzęt ten sam zużyty. Możliwe jest także skontaktowanie się z najbliższym urzędem gminy, gdzie wglądu udostępnia się aktualny wykaz miejsc, w których można bezpłatnie zutylizować zużyty sprzęt.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. Sprzedawca zapewnia, że w każdym momencie na  Stronie internetowej znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.
 4. Sprzedawca dokonywał będzie w Regulaminie zmian i wprowadzał je w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i z poszanowaniem praw konsumenckich. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na Stronie internetowej oraz indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 14 dni. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego powiadomienia.
 6. Zmiana Regulaminu nie uzasadnia odstąpienia od Zamówień już złożonych i przyjętych do realizacji, do których stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w dacie złożenia Zamówienia za akceptacją treści tej wersji Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2024.